SVCA:s Uppförandekod

Uppförandekodens syfte

Syftet med denna uppförandekod är att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolagen agerar ansvarsfullt och professionellt samt att främja kunskapen om riskkapitalbolagens verksamhet.

Uppförandekoden gäller riskkapitalbolagens skyldighet att i enlighet med vad som anges i 1 § agera på ett sätt som inger förtroende i samhället. För riskkapitalbolagens förpliktelser gentemot investerare och andra till vilka ett bolag har eller står i begrepp att ingå i en avtalsrelation finns andra norm- och tillsynssystem.

Ändamål med riskkapitalbolagens verksamhet

Riskkapitalbolagens verksamhet består i att bistå enskilda parter och institutioner vid investeringar i bolag som inte är börsnoterade (private equity). Målet är att utveckla dessa bolag (portföljbolag) för att skapa ekonomiska värden, som inom en avtalad tidsperiod kan realiseras genom att bolagen överlåts, så att investerarna kan erhålla avkastning på sitt kapital.

Den utveckling av portföljbolagen som verksamheten förutsätter ska ske med sikte på långsiktig lönsamhet och med beaktande av att det ligger i såväl investerarnas som det omgivande samhällets intresse att portföljbolagen styrs på ett socialt ansvarsfullt sätt.

Övergripande ansvar

Ett riskkapitalbolag med bestämmande inflytande över ett portföljbolag har ansvar för att kodens normer iakttas i portföljbolagets verksamhet.

Generalklausul

Ett riskkapitalbolag ska, med beaktande av de i 3 § angivna ändamålen, i all sin verksamhet uppträda så att det förtjänar allmänhetens förtroende.

God sed

Ett riskkapitalbolag ska förutom att efterleva gällande rättsregler iaktta god sed i de samhällen och på de områden där bolaget engagerar sig.

Uppdrag för det allmänna

Ett riskkapitalbolag som investerar inom samhällssektorer där verksamheten bedrivs för enskilda medborgares räkning, såsom inom skola, vård och omsorg, ska verka i enlighet med allmänt vedertagna värdegrunder. De berördas rättigheter ska upprätthållas och intresset av en trygg och kontinuerligt fungerande verksamhet tillgodoses.

Tillgänglighet och transparens

Ett riskkapitalbolag ska på ett för allmänhet och massmedier tillgängligt sätt aktivt informera om sin verksamhet. Det åligger därvid bolaget att fortlöpande överväga vilken information som det finns ett legitimt intresse för och säkerställa att den informationen görs tillgänglig.

Ett riskkapitalbolag ska ha en webbplats, som ska innehålla kontaktinformation samt uppgifter om hur bolaget ägs och är organiserat. Webbplatsen ska hållas uppdaterad i enlighet med vad som sägs i första stycket.

Frågor från massmedier och allmänhet ska normalt besvaras omgående.

SVCA ska på föreningens webbplats ange länkar till de riskkapitalbolag som är medlemmar i föreningen. Därutöver ska föreningen föra ett för allmänhet och massmedier tillgängligt register över medlemmarna.

Tillsyn

10§

SVCA ska inrätta ett oberoende tillsynsorgan som ska granska att riskkapitalbolagen agerar i enlighet med uppförandekoden och i dess anda.

För tillsynsorganet ska SVCA:s styrelse besluta om en instruktion, som reglerar hur tillsynen ska vara organiserad och hur den ska bedrivas.

SVCA:s medlemmar är skyldiga att underkasta sig tillsynsorganets granskning och att gå detta tillhanda med de upplysningar som begärs i enlighet med vad som närmare regleras i SVCA:s stadgar och tillsynsorganets instruktion.