Tillsynsnämndens uppgifter

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte samtidigt en tillsynsnämnd. Uppförandekoden samt tillsynsnämndens instruktion antogs i uppdaterad version i april 2018. Tillsynsnämnden utfärdade då också kommentarer till vägledning av uppförandekodens bestämmelser.

Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att private equity följer uppförandekoden. Den kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ eller i vissa fall från enskilda. Hittills har nämnden inte mottagit någon anmälan mot någon av branschens aktörer.

 

Sedan den 17 maj 2017 är Biörn Riese ny ordförande i tillsynsnämnden. Läs pressmeddelandet på följande länk: https://www.svca.se/pressmeddelande/biorn-riese-blir-ny-ordforande-for-svcas-tillsynsnamnd/

 

Nämnden består av advokat Biörn Riese (ordf.), Agneta Dreber och Björn Börjesson. Madeleine Thörn, biträdande jurist vid Norburg & Scherp Advokatbyrå, är huvudsekreterare. Tillsynsnämndens tidigare ordförande Hans-Gunnar Axberger lämnade nämnden i december 2016 efter att den tvååriga mandatperioden upphört.

 

Nämnden granskar löpande på eget initiativ ett antal i medierna omskrivna fall. I flertalet av dessa har hittills inte inletts tillsyn.

 

Rekommendationer för informationsgivning riskkapitalbolagens webbplatser (2016)

Under senhösten 2015 beslutades om en översyn av riskkapitalbolagens webbplatser och informationsgivning. Beslut i det ärendet fattades den 27 april 2016, beslutet kan läsas här.

 

Tillsynsärende avseende riskkapitalägda flyktingboenden (2016-2017)

Under senhösten 2015 inleddes en utredning om riskkapitalbranschens engagemang i flyktingboenden och hem för ensamkommande barn. Utredningen färdigställdes den 4 november 2016, men sedan nämnden tagit emot ytterligare information återgick tillsynsärendet till fortsatt handläggning. Nämnden fattade den 3 februari 2017 tilläggsbeslut i ärendet och beslutet inklusive tilläggsbeslutet expedierades till SVCA:s styrelse den 3 februari 2017. Tillsynsnämndens beslut kan läsas här.

 

Tillsynsärende avseende riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern (2018)

Under sommaren 2017 inleddes en utredning om en riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern. Nämnden fattade den 13 november 2018 beslut i ärendet och beslutet tillställdes SVCA:s styrelse den 16 november. Beslutet  offentliggjordes den 27 november 2018 kl. 11.00 genom publicering på denna hemsida. Beslutet kan läsas här. En sammanfattning av beslutet, översatt till engelska, kan läsas här.

 

Kontaktuppgifter

Alla är välkomna att kontakta SVCA:s tillsynsnämnd för att ställa frågor eller för att i tillämpliga fall anmäla önskemål om tillsyn i enlighet med 3 § instruktionen för SVCA:s tillsynsnämnd.

E-post: huvudsekreterare.tillsynsnamnd@svca.se

Telefon: +46 724 021 019 (huvudsekreterare, Madeleine Thörn)


SVCA Uppförandekod - april 2018:
Ladda ner PDF

Instruktion för SVCA Tillsynsnämnd - april 2018:
Ladda ner PDF

SVCA Code of Conduct (2015 version):
Ladda ner PDF

SVCA Supervisory Board Instruction (2014 version):
Ladda ner PDF

Beslut om rekommendationer för informationsgivning (27 april 2016):
Ladda ner PDF

Beslut i tillsynsärende avseende riskkapitalägda flyktingboenden (4 november 2016 och 3 februari 2017):
Ladda ner PDF

SVCAs Uppförandekod med kommentarer - april 2018:
Ladda ner PDF

Beslut (13 november 2018) i tillsynsärende avseende riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern:
Ladda ner PDF

Executive summary of decision (13 November 2018) in supervisory case regarding private equity owned social care group:
Ladda ner PDF

Verksamhetsberättelse för SVCAs Tillsynsnämnd 2018:
Ladda ner PDF