Tillsynsnämndens uppgifter

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte samtidigt en tillsynsnämnd. Uppförandekoden samt tillsynsnämndens instruktion antogs i uppdaterad version i april 2018. Tillsynsnämnden utfärdade då också kommentarer till vägledning av uppförandekodens bestämmelser.

Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att private equity följer uppförandekoden. Den kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ eller i vissa fall från enskilda. Hittills har nämnden inte mottagit någon anmälan mot någon av branschens aktörer.

 

Sedan den 17 maj 2017 är Biörn Riese ny ordförande i tillsynsnämnden. Läs pressmeddelandet på följande länk: https://www.svca.se/pressmeddelande/biorn-riese-blir-ny-ordforande-for-svcas-tillsynsnamnd/

 

Nämnden består av advokat Biörn Riese (ordf.), Agneta Dreber och Björn Börjesson. Peter Nilsson, biträdande jurist vid Calissendorff Swarting Advokatbyrå, är huvudsekreterare. Tillsynsnämndens tidigare ordförande Hans-Gunnar Axberger lämnade nämnden i december 2016 efter att den tvååriga mandatperioden upphört.

 

Nämnden granskar löpande på eget initiativ ett antal i medierna omskrivna fall. I flertalet av dessa har hittills inte inletts tillsyn.

 

Rekommendationer för informationsgivning riskkapitalbolagens webbplatser (2016)

Under senhösten 2015 beslutades om en översyn av riskkapitalbolagens webbplatser och informationsgivning. Beslut i det ärendet fattades den 27 april 2016, beslutet kan läsas här.

 

Tillsynsärende avseende riskkapitalägda flyktingboenden (2016-2017)

Under senhösten 2015 inleddes en utredning om riskkapitalbranschens engagemang i flyktingboenden och hem för ensamkommande barn. Utredningen färdigställdes den 4 november 2016, men sedan nämnden tagit emot ytterligare information återgick tillsynsärendet till fortsatt handläggning. Nämnden fattade den 3 februari 2017 tilläggsbeslut i ärendet och beslutet inklusive tilläggsbeslutet expedierades till SVCA:s styrelse den 3 februari 2017. Tillsynsnämndens beslut kan läsas här.

 

Tillsynsärende avseende riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern (2018)

Under sommaren 2017 inleddes en utredning om en riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern. Nämnden fattade den 13 november 2018 beslut i ärendet och beslutet tillställdes SVCA:s styrelse den 16 november. Beslutet  offentliggörs den 27 november 2018 kl. 11.00 genom publicering på denna hemsida.

 

Kontaktuppgifter

Alla är välkomna att kontakta SVCA:s tillsynsnämnd för att ställa frågor eller för att i tillämpliga fall anmäla önskemål om tillsyn i enlighet med 3 § instruktionen för SVCA:s tillsynsnämnd.

E-post: huvudsekreterare.tillsynsnamnd@svca.se

Telefon: +46 70 645 74 52 (huvudsekreterare, Peter Nilsson)


SVCA Uppförandekod - april 2018:
Ladda ner PDF

Instruktion för SVCA Tillsynsnämnd - april 2018:
Ladda ner PDF

SVCA Code of Conduct (2015 version):
Ladda ner PDF

SVCA Supervisory Board Instruction (2014 version):
Ladda ner PDF

Beslut om rekommendationer för informationsgivning (27 april 2016):
Ladda ner PDF

Beslut i tillsynsärende avseende riskkapitalägda flyktingboenden (4 november 2016 och 3 februari 2017):
Ladda ner PDF

SVCAs Uppförandekod med kommentarer - april 2018:
Ladda ner PDF