Ärenden

Tillsynsnämnden publicerar beslut i enskilda ärenden och principiella beslut.

Principiella beslut

Tillsynsnämnden fattar ibland beslut utöver de slutliga beslut som offentliggörs på denna hemsida. I den mån tillsynsnämnden bedömer att beslutet innehåller principiella uttalanden publicerar tillsynsnämnden en anonymiserad version av beslutet.

Rekommendationer för informationsgivning riskkapitalbolagens webbplatser (2016)

Under senhösten 2015 beslutades om en översyn av riskkapitalbolagens webbplatser och informationsgivning. Beslut i ärendet fattades den 27 april 2016.

Ladda ner beslut i PDF

Tillsynsärende avseende riskkapitalägda flyktingboenden (2016-2017)

Under senhösten 2015 inleddes en utredning om riskkapitalbranschens engagemang i flyktingboenden och hem för ensamkommande barn. Utredningen färdigställdes den 4 november 2016, men sedan tillsynsnämnden tagit emot ytterligare information återgick tillsynsärendet till fortsatt handläggning. Tillsynsnämnden fattade den 3 februari 2017 tilläggsbeslut i ärendet och beslutet inklusive tilläggsbeslutet expedierades till SVCA:s styrelse den 3 februari 2017.

Ladda ner beslut i PDF

Tillsynsärende avseende riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern (2018)

Under sommaren 2017 inleddes en utredning om en riskkapitalägd vård- och omsorgskoncern. Tillsynsnämnden fattade den 13 november 2018 beslut i ärendet och beslutet tillställdes SVCA:s styrelse den 16 november. Beslutet offentliggjordes den 27 november 2018 kl. 11.00 genom publicering på denna hemsida. En sammanfattning av beslutet finns tillgänglig på engelska.

Ladda ner beslut i PDF